KOMUNIKAT

Zgodnie z uchwałą nr 01/06/2022 zebrania zarządu Klubu Sztuk i Sportów Walki Shogun z dnia15.06.2022r. zapraszamy członków KSiSW Shogun na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KSISW SHOGUN
Termin zebrania: 05.07.2022r.
Godzina: 17.00 w pierwszym terminie
17.15 w drugim terminie
Miejsce zebrania: ul. N. Bończyka 13, Mysłowice (Bistro Braks).
W obradach biorą udział członkowie zwyczajni, nadzwyczajni klubu, zaproszeni goście i sympatycy klubu, obowiązuje Regulamin i Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu Sztuk i Sportów Walki „Shogun” .

Zarząd KSiSW Shogun

UCHWAŁA NR 1/06/2022
ZARZĄDU KLUBU SZTUK I SPORTÓW WALKI
SHOGUN MYSŁOWICE
z dnia 15.06.2022r.
w sprawie zatwierdzenia terminu i miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSiSW Shogun za rok 2021r.
§ 1
Na podstawie jednogłośnego głosowania osób z zarządu KSiSW Shogun obecnych na zebraniu zatwierdzono termin i miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczego KSiSW Shogun za rok 2021r.
Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sztuk i Sportów Walki Shogun:
Termin zebrania: 05.07.2022r.
Godzina: 17.00 w pierwszym terminie, 17.15 w drugim terminie
Miejsce zebrania: ul. N. Bończyka 13, Mysłowice (Bistro Braks).
W załączniku:
1. Porządek obrad
2. Regulamin obrad
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU SZTUK I SPORTÓW WALKI „SHOGUN„ MYSŁOWICE
w dniu 05.07.2022r.
1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wybór protokolanta obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczącego.
7. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczący prawomocności obrad.
8. Sprawozdanie Zarządu KSiSW Shogun z działalności statutowej Związku za rok 2021r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego KSiSW Shogun za rok 2021
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSiSW Shogun za rok 2021.
11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego KSiSW Shogun za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe KSiSW Shogun za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
REGULAMIN
Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu Sztuk i Sportów Walki „Shogun“ w dniu 05.07.2022r.

§ 1
1.Walne Zebranie członków Klubu Shogun obraduje w oparciu o Statut klubu oraz porządek obrad i niniejszy regulamin.
2.Walne Zebranie członków Klubu Shogun jest zebraniem sprawozdawczym.
§ 2
W obradach uczestniczą:
1.z głosem stanowiącym - członkowie klubu, którzy mają opłacone składki
członkowskie .
2.Z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i osoby zaproszone.
§ 3
Każdy członek klubu posiada w obradach jeden głos stanowiący.
§ 4
Głosowanie w trakcie obrad odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.
§ 5
Obrady Walnego Zebrania są prawomocne przy udziale conajmniej 50% ogółu przedstawicieli w pierwszym termnie , a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 6
1.Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Klubu proponując dokonanie
wyboru Przewodniczącego obrad.
2. Kandydatury na Przewodniczącego obrad zgłaszają delegaci.
3. Wyboru Przewodniczącego obrad dokonuje Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 7
Przewodniczący obrad:
1.Powołuje protokolanta
2.Prowadzi obrady czuwając nad ich prawnym przebiegiem, w tym:
- udziela głosu obecnym na obradach
- zarządza głosowanie w sprawach nad którymi obraduje Zgromadzenie
- zarządza przerwę w obradach.
§ 8
1.Walne Zebranie członków dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, w składzie 3 osobowym w celu stwierdzenia prawidłowego wydania mandatów oraz liczenia
wyników głosowań, Uchwał i Wniosków w składzie 3 osobowym w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.Kandydatury do komisji zgłaszają delegaci spośród swego grona.
3.Komisje ze swego grona wybierają przewodniczącego Komisji.
4.Sprawozdania z prac Komisji przedstawia w trakcie Obrad Zgromadzenia Przewodniczący komisji.
§ 9
1.Obecnym na Walnym Zebraniu członków przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu do Przewodniczącego Obrad i uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa zabrania głosu.
2.Przewodniczący Obrad ma prawo określić maksymalny czas trwania jednego
wystąpienia oraz odebrać prawo głosu, jeżeli wystąpienie przekracza ustalony czas trwania przemówień lub nie licuje z powagą obrad.
3.W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są przed innymi wnioskami.
4.Za sprawy formalne uważa się tematy dotyczące sposobu obradowania
i głosowania, w szczególności wnioski o:
- sprzeczności ze Statutem lub Regulaminem Obrad,
- głosowaniu bez dyskusji,
- przerwie w dyskusji,
- zamknięciu listy mówców,
- ograniczeniu czasu przemówień,
- zarządzeniu przerwy,
- głosowaniu nad częścią lub całością wniosku.
5. W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych może zabrać głos jedynie dwóch mówców, jeden za wnioskiem i jeden przeciw wnioskowi.
§ 10
1. Prawo zgłoszenia wniosków przysługuje delegatom.
2. Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wnioski, przy czym jako pierwszy powinien być głosowany wniosek dalej idący.
3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwnych w tej samej sprawie w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek zgłoszony jako pierwszy.
Jeżeli wniosek ten uzyska w głosowaniu większość ilość głosów za, drugiego wniosku nie poddaje się pod głosowanie.
4. Wszystkie wnioski do protokołu powinny być zgłaszane na piśmie
Przewodniczącemu obrad, który przekazuje je do Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 11
Przebieg Obrad Walnego Zebrania jest protokołowany. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania powinien być udostępiniony członkom do wglądu w siedzibie klubu.
Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego i protokolanta obrad.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Obrad.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie członków z chwilą podjęcia uchwały.